Algemene voorwaarden

Geldende bij de inbreng ter verkoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 4053026

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de inbrenger/verkoper, hierna te noemen: “inbrenger”, waar­onder die betreffende koop, verkoop, be­middeling, waar­de­ring, beoordeling, taxaties, catalogi­sering, bewa­ring en overige diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeen­gekomen.

1.2   Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen moge­lijk indien en voorzo­ver uitdrukkelijk schrifte­lijk door de veilinghouder aanvaard.

Artikel 2 overeenkomst van opdracht

2.1   De inbrenger geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingebrachte en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken (hierna ook: “voor­werpen”) te onderzoeken, te taxeren en ter veiling te verkopen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke opdracht door de veilinghouder.

2.2   De inbrenger machtigt de veilinghouder om op naam van de veilinghouder de voorwerpen ongeacht of het alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door de veiling­houder vast te stellen veilingvoor­waar­den. De inbrenger kan in overleg met de veiling­houder een minimum­prijs (limiet) afspreken.

2.3   De ontvangst van voorwerpen verplicht de veiling­houder echter niet deze te verkopen of in veiling te brengen. Indien de veilinghouder de voorwerpen niet wenst te ver­kopen of in veiling te brengen, zal hij dit binnen vier weken nadat zulks wordt bepaald aan de inbrenger mededelen, hetgeen niet later zal zijn dan zes maanden na de totstandkoming van de opdracht.

Artikel 3 rechten en verplichtingen inbrenger

3.1   De inbrenger dient zich op eerste verzoek van de veiling­houder te legitimeren.

3.2   De inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anders­zins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te bieden en vrij­waart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden terzake.

3.3   De inbrenger is op eerste verzoek van de veiling­houder ver­­plicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de voorwerpen jegens de veiling­houder te verstrekken met bewijsmaterialen onder­bouwd. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of mis­leiden­de infor­matie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandig­­heden en vrijwaart de vei­ling­houder voor alle aanspraken van derden terzake.

3.4   De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of inter­nationale wettelijke bepalingen.

3.5   Het is de inbrenger niet toegestaan op de door hem inge­brachte voorwerpen te bieden tenzij schriftelijk anders met de veilinghouder is overeengekomen.

3.6   De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voor­waarden komen uitsluitend toe aan de inbrenger en kunnen door deze niet aan derden worden over­gedragen.

Artikel 4 rechten veilinghouder

4.1   Het opnemen van voorwerpen in een veiling of uit­sluiting daarvan, evenals enige mededeling met be­trek­king tot een voorwerp in de veilingcatalogus, via internet of op de website van de veilinghouder of in een brochure, staat uitsluitend ter beoordeling van de veiling­houder, die ge­rechtigd is deskundigen te raad­plegen zonder met betrek­king daartoe enige ver­antwoordelijkheid te aan­vaarden.

4.2   De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de inbrenger met be­trekking tot door of namens de veiling­houder ge­geven adviezen betreffende de voorwerpen.

4.3   De veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een voorwerp ter verkoop zal wor­den aangeboden.

4.4   Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning of opslag totaal te ontruimen, behoudt hij zich het recht voor voorwerpen van ontruiming uit te sluiten en tevens die voorwerpen die zijns inziens niet ge­schikt zijn voor de veiling te vernietigen of af te voe­ren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken.

4.5   Inbrenger verklaart dat de veilinghouder gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotogra­feren, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de veiling, rekeninghoudende met gel­dende wettelijke be­palingen. De veilinghouder be­houdt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 5 terugname door inbrenger

5.1   Indien een voorwerp eenmaal ter veiling is aange­boden, kan het niet door de inbrenger worden terug­genomen dan na betaling van 30% of minder, indien de veilinghouder dat redelijk vindt, van de over­een­gekomen limiet of, indien geen limiet is over­een­gekomen, van de te ver­wachten veilingop­brengst waarvoor de veilinghouder het voorwerp taxeert, ver­hoogd met alle eventuele gemaakte kosten alsmede BTW.

5.2   Indien de inbrenger niet tevreden is met de in lid 1 be­doelde taxatie kan hij hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaats hebben door drie op het vakgebied van het voorwerp toegelaten RegisterMakelaars of RegisterMakelaar-Taxateurs dan wel gecertificeerde taxateurs of make­laars waarvan één benoemd wordt door de veiling­hou­der, één door de inbrenger en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Bij afwijkende waar­de na hertaxatie zal deze afwijkende waarde bindend voor de veilinghouder en inbrenger van toe­passing zijn voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 6 commissie

6.1   In geval van verkoop van de voorwerpen ter veiling be­draagt de aan de veilinghouder verschuldigde com­mis­sie een van te voren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht (de “hamerprijs”) verhoogd met eventueel toepasselijke BTW.

Artikel 7 terugnameverplichting veilinghouder

7.1   De inbrenger is ermee bekend dat de vei­ling­­houder zich in zijn verkoopvoorwaarden, zijnde de alge­mene voorwaarden geldende bij de aan­koop in veiling van roerende zaken tussen de veiling­houder en de koper, tot het volgende bereid heeft verklaard:

“Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus uitgesloten, is – behoudens een aantal in de alge­mene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken genoemde gevallen – de veiling­houder bereid om geveilde voorwerpen tegen ge­lijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koop­prijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de ver­koop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken ver­toont of de verstrekte om­schrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.”

7.2   De inbrenger machtigt onherroepelijk de veiling­hou­der, bij naar het uitsluitend oordeel van de veiling­houder van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop te ontbinden tegen restitutie van koop­prijs en veiling­kosten. Door de ontbinding van de koop geldt het voorwerp of de voorwerpen als onverkocht in de zin van artikel 11 van deze voor­waarden.

Artikel 8 betaling aan inbrenger

8.1   De veilinghouder betaalt aan de inbrenger de op­brengst van de verkoop verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten en lasten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissies, keur­kosten, eventuele ver­zekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW, hierna te noemen: “ver­goeding”, mits de veiling­houder de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op de terugnameverplichting van de veilinghouder is gedaan in de zin van artikel 7 van deze alge­mene voor­­waarden, welk beroep door de veiling­houder is er­kend en geen ontbinding of vernietiging van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsge­vonden.

8.2   Betaling van de vergoeding vindt gewoonlijk plaats binnen zes weken na de verkoop, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ont­binding of vernietiging van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.

8.3   Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de veiling aan alle terzake geldende voor­schriften is vol­daan onder andere met betrekking tot de inkoop­verklaring. Zulks ter uitsluitende beoorde­ling van de veiling­houder.

Artikel 9 gevolgen ontbinding door koper

9.1   In het geval er sprake is van terugname als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden of de koopovereen­komst met de koper om andere redenen ontbonden of vernietigd wordt, ongeacht wanneer dit geschiedt, dan is de veilinghouder ge­rechtigd om het eventueel reeds aan inbrenger ter zake betaalde bedrag of ver­goeding terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze ontbinding door de veiling­houder gele­den schade en kosten, waaronder ook rente en buiten­gerechtelijke en gerech­te­lijke kosten.

Artikel 10 gevolgen ontbinding door veilinghouder

10.1 De inbrenger is ermee bekend dat de veiling­houder zich in zijn verkoopvoorwaarden, [zijnde de alge­mene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen de veilinghouder en de koper,] het recht heeft voorbehouden om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt of de voorwerpen niet tijdig afhaalt, de koopovereenkomst te ontbinden. Als de veilinghouder om deze reden de koopovereenkomst ontbindt is hij gerechtigd het betrokken voorwerp of de betrokken voorwerpen te herveilen dan wel de overeenkomst van opdracht te ontbinden. Dit laatste zal hij binnen 90 dagen na het ontbinden van de koopovereenkomst aan de inbrenger kenbaar maken.

10.2 De inbrenger erkent uitdrukkelijk het recht van de veiling­houder om zijn schade en kosten in het geval zich een in lid 1 bedoelde situatie voordoet op de koper te ver­halen. Tevens erkent de inbrenger het recht van de veiling­houder om naar zijn eigen keuze na­koming te vorderen van de koper die een betalings­termijn over­schrijdt, dan wel over te gaan tot ont­binding van de koop, dan wel eerst nakoming te vor­de­ren van de koper om vervolgens, indien deze vor­dering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop over te gaan.

Artikel 11 niet-verkochte voorwerpen

11.1 De veilinghouder is onherroepelijk gemachtigd doch nimmer verplicht onverkochte voorwerpen bij een vol­gen­de veiling opnieuw te verkopen, hierna te noemen: “herveilen”, dan wel deze gedurende een perio­de van tien dagen na de veiling alsnog te ver­kopen. Dit echter alleen indien die verkoop na de veiling (“aftersale”), kan plaats­vinden voor een prijs die resul­teert in een bedrag dat ten­minste gelijk is aan de verkoop­prijs verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten, waarop de inbrenger recht zou hebben gehad indien het voorwerp ter veiling voor de voor die veiling geldende limiet zou zijn verkocht tenzij met de inbrenger alsnog voor het onverkochte voorwerp een lagere limiet ten behoeve van de aftersale wordt afgesproken.

11.2 Bij een dergelijke ver­koop na de veiling blijven de rechten en verplichtingen van inbrenger en veiling­houder uit hoofde van deze alge­mene voorwaarden onver­kort gelden zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling.

11.3 Op de verkoop in herveiling of aftersale is het ge­stelde in deze algemene voorwaarden weer geheel van toepassing. Indien voorwerpen onverkocht blijven –ongeacht de redenen daarvoor- is de veilinghouder gerechtigd redelijke (ophoud)kosten in rekening te brengen waaronder de in artikel 8.1 genoemde kosten.

Artikel 12 transport/opslag/verzekering voorwerpen

12.1 Alle verpakkingsmaterialen met betrekking tot ter ver­­koop ingebrachte voorwerpen mogen door de veiling­­houder worden afgevoerd of vernietigd, tenzij uitdrukke­lijk door de veilinghouder met de inbrenger anders overeen­­ge­komen.

12.2 Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen voor­­werpen zijn verzekerd voor de waarde volgens ont­vangst­bewijs dan wel voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand, diefstal, ver­­missing en beschadiging zolang zij zich in zijn veiling­gebouw of in een andere door hem gekozen opslagplaats bevinden. De inbrenger is ge­rechtigd een ontvangstbewijs te vorde­ren voor de door de veilinghouder in ontvangst genomen voor­werpen waarop is aangegeven welke waarde de voor­werpen bij ontvangst naar het voorlopig oor­deel van de veilinghouder vertegenwoordigen.

12.3  De veilinghouder is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven voor­werpen en de kosten daarvan in rekening te brengen aan inbrenger.

12.4 Voorwerpen welke aan de veilinghouder zijn gezon­den of afgegeven en niet door de veilinghouder ter ver­koop worden aangenomen en niet in bewaring worden ge­houden, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender op diens kosten aan hem worden terug­gezonden.

Artikel 13 aansprakelijkheid veilinghouder

13.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor scha­de ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc. behoudens het geval dat de scha­de is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos­heid van de veilinghouder en/of door hem ingescha­kel­de hulppersonen of personeels­leden.

13.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

13.3 De veilinghouder is verder nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand over­komen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gele­genheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afge­haald, be­houdens het geval dat de schade is ver­oorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulp­personen of personeels­leden en/of behou­dens voor zover door een verzekering van de veiling­houder gedekt.

13.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen ge­schiedt op eigen risico.

 Artikel 14 aanvullende rechten en verplichtingen inbrenger/natuur­lijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen /dienstverlening op afstand

14.1 Indien tussen de veilinghouder en de inbrenger/ natuur­lijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“consument”) een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de veiling­houder georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de veilinghouder en consument tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende.

14.2 Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waar­op de overeenkomst wordt gesloten, is de inbrenger/natuurlijk persoon (consument) gerechtigd om de overeen­komst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schrif­te­lijk (per e-mail, brief of fax) te ge­schieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de veilinghouder. De inbrenger/natuurlijk persoon (consument) kan     geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de veiling­houder met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hier­boven genoemde ter­mijn van 14 dagen is verstreken.

 Artikel 15 diversen

15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de gel­dig­heid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onver­bindend zijn, worden tussen inbrenger en vei­ling­houder vervangen­de bepalingen overeenge­komen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) bena­de­ren.

15.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of ver­bandhoudende met een tussen de veilinghouder en de inbrenger gesloten ­overeen­komst, de totstand­koming van een overeen­komst of deze algemene voorwaar­den wor­den uitsluitend ter beslechting voor­gelegd aan de be­voegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aan­hangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de inbrenger.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016  

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Over­name en hante­ring van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormel­de Federa­tie toege­staan.